Cuốn 4: Sổ ghi chép thăm hộ gia đình

Cuốn 4: Sổ ghi chép thăm hộ gia đình

Cuốn 4: Sổ ghi chép thăm hộ gia đình

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (15.48mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý và ghi ghép thông tin ghi nhận trong quá trình thăm hộ. Tài liệu này bao gồm: Sổ theo dõi quá trình thăm hộ, hướng dẫn quy trình thăm hộ và các kiến thức, kỹ năng cần thiết, bộ thẻ các mốc phát triển trẻ thơ.

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý và ghi ghép thông tin ghi nhận trong quá trình thăm hộ. Tài liệu này bao gồm: Sổ theo dõi quá trình thăm hộ, hướng dẫn quy trình thăm hộ và các kiến thức, kỹ năng cần thiết, bộ thẻ các mốc phát triển trẻ thơ.