Cuốn 5: Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình

Cuốn 5: Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình

Cuốn 5: Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (36.38mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu dành cho hộ gia đình với mục tiêu nhắc cho NCST về các hoạt động đã được học tại các buổi sinh hoạt. Tài liệu này bao gồm: Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển được hướng dẫn qua các buổi, các mốc phát triển trẻ thơ, thông tin về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng. 

Tài liệu dành cho hộ gia đình với mục tiêu nhắc cho NCST về các hoạt động đã được học tại các buổi sinh hoạt. Tài liệu này bao gồm: Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển được hướng dẫn qua các buổi, các mốc phát triển trẻ thơ, thông tin về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng.