Hướng dẫn lồng ghép vào hoạt động giáo dục - PP Đánh thức tiềm năng não bộ (P2)