Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
Đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động giáo dục

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ tuổi vào hoạt động giáo dục” là một phương pháp tiếp cận chung về giáo dục được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Đây là một tài liệu tham khảo dành cho giáo viên mầm non, gồm 52 thẻ hoạt động, chia làm 07 nhóm hoạt động, tương ứng với những hoạt động giáo dục và sinh hoạt của trẻ mầm non, đặc biệt là nhóm học sinh trong các lớp nhà trẻ. Các hoạt động này được xây dựng dựa trên mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, tài liệu cũng được thiết kế để hỗ trợ giáo viên mầm non xây dựng các kỹ năng, kiến thức làm việc hiệu quả hơn trong bối cảnh có nhiều thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ và tài liệu chương trình. Giáo viên có thể trực tiếp áp dụng hoặc linh hoạt tuỳ biến nội dung của những hoạt động này vào bài giảng của mình, sao cho việc lồng ghép đáp ứng được mục tiêu bài giảng đề ra. Giáo viên được khuyến khích tìm tòi và linh hoạt quyết định số lượng hoạt động sẽ áp dụng trong tiết học. Các hoạt động này có thể được lồng ghép vào hầu hết các hoạt động giáo dục và sinh hoạt của trẻ mầm non.

Tài liệu đã được các chuyên gia đầu ngành về Giáo dục Mầm non trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thẩm định về mặt nội dung. Tài liệu là một nguồn tài liệu tham khảo bổ ích đối với giáo viên mầm non trong quá trình thiết kế tiết học theo yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ.

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp <br> Đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động giáo dục

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
Đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động giáo dục

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (7.38mb)
Nhà Xuất Bản Dân Trí

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ tuổi vào hoạt động giáo dục” là một phương pháp tiếp cận chung về giáo dục được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Đây là một tài liệu tham khảo dành cho giáo viên mầm non, gồm 52 thẻ hoạt động, chia làm 07 nhóm hoạt động, tương ứng với những hoạt động giáo dục và sinh hoạt của trẻ mầm non, đặc biệt là nhóm học sinh trong các lớp nhà trẻ. Các hoạt động này được xây dựng dựa trên mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. 

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ tuổi vào hoạt động giáo dục” là một phương pháp tiếp cận chung về giáo dục được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Đây là một tài liệu tham khảo dành cho giáo viên mầm non, gồm 52 thẻ hoạt động, chia làm 07 nhóm hoạt động, tương ứng với những hoạt động giáo dục và sinh hoạt của trẻ mầm non, đặc biệt là nhóm học sinh trong các lớp nhà trẻ. Các hoạt động này được xây dựng dựa trên mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.