Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động y tế

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép các phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ của trẻ em vào trong các hoạt động ngành y tế” hỗ trợ cán bộ y tế cách thức kết hợp phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động của các chương trình/ dự án y tế có liên quan một cách có hệ thống nhằm nhân rộng hoạt động ĐTTNNB, tăng số người được hưởng lợi và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiệu quả trong điều kiện chi phí bỏ ra là thấp nhất. 

Bộ tài liệu chứa đựng các thông tin giới thiệu về dự án, lợi ích của phương pháp ĐTTNNB, khái niệm và sự cần thiết của việc lồng ghép phương pháp ĐTTNNB, đánh giá lựa chọn các chương trình y tế thường quy phù hợp, vai trò của cán bộ y tế và hướng dẫn các bước thực hiện lồng ghép phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động thường quy của ngành y tế.

Tài liệu đã được các chuyên gia đầu ngành về Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp thẩm định về mặt nội dung.

Đây là một nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ y tế cơ sở, lãnh đạo các cơ quan y tế khi hướng đến mục tiêu tiết kiệm nguồn lực xã hội và tăng hiệu quả thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp  <br>  đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động y tế

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động y tế

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (4.07mb)
Nhà Xuất Bản Dân Trí

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép các phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ của trẻ em vào trong các hoạt động ngành y tế” hỗ trợ cán bộ y tế cách thức kết hợp phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động của các chương trình/ dự án y tế có liên quan một cách có hệ thống nhằm nhân rộng hoạt động ĐTTNNB, tăng số người được hưởng lợi và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiệu quả trong điều kiện chi phí bỏ ra là thấp nhất.

Bộ tài liệu chứa đựng các thông tin giới thiệu về dự án, lợi ích của phương pháp ĐTTNNB, khái niệm và sự cần thiết của việc lồng ghép phương pháp ĐTTNNB, đánh giá lựa chọn các chương trình y tế thường quy phù hợp, vai trò của cán bộ y tế và hướng dẫn các bước thực hiện lồng ghép phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động thường quy của ngành y tế.

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép các phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ của trẻ em vào trong các hoạt động ngành y tế” hỗ trợ cán bộ y tế cách thức kết hợp phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động của các chương trình/ dự án y tế có liên quan một cách có hệ thống nhằm nhân rộng hoạt động ĐTTNNB, tăng số người được hưởng lợi và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiệu quả trong điều kiện chi phí bỏ ra là thấp nhất.

Bộ tài liệu chứa đựng các thông tin giới thiệu về dự án, lợi ích của phương pháp ĐTTNNB, khái niệm và sự cần thiết của việc lồng ghép phương pháp ĐTTNNB, đánh giá lựa chọn các chương trình y tế thường quy phù hợp, vai trò của cán bộ y tế và hướng dẫn các bước thực hiện lồng ghép phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động thường quy của ngành y tế.